TH 1 Sturm, Baum auf Fahrbahn / B 478

TH 1 Sturm, Baum auf Fahrbahn / B 478